Κτιριακές Μελέτες και Κατασκευές, Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικών Διαρρυθμίσεων, Μελέτη και Κατασκευή Περιβάλλοντα Χώρου – Landscape Design.

Building Design and Construction, Design and Construction of interior arrangements, Design and Construction of Space Environments – Landscape Design.

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1971.

Το 1998 αποφοίτησα από την Αρχιτεκτονική σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το Αρχιτεκτονικό γραφείο δημιουργήθηκε το 2000 με σκοπό την παροχή υψηλών υπηρεσιών Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Επίβλεψης σε κτιριακά Έργα ποικίλου μεγέθους.

I was born in Athens in 1971.

In 1998 I graduated from the Architecture School of the National Technical University of Athens.

The Architectural Office was created in 2000 to provide high quality services for the Study of Architecture and Supervision in building projects of varying size.

Στόχος του γραφείου είναι ο σχεδιασμός μορφών-λύσεων φιλικών προς την ανθρώπινη κλίμακα και αναλογία. Ένταξη των Έργων στο φυσικό χώρο ώστε κτίριο και περιβάλλον να συμβαδίζουν αλληλένδετα χωρίς συγκρούσεις.

Αρχιτεκτονική σε λιτές – απέριττες γραμμές για τη δημιουργία χώρων διαβίωσης υψηλών απαιτήσεων.

Το γραφείο αναλαμβάνει ολοκληρωμένες μελέτες, υψηλών προδιαγραφών, σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ενώ συνεργάζεται και με επιστήμονες για εξειδικευμένα θέματα ακουστικής, φωτισμού, ηχομόνωσης

The office aims to design friendly solutions in reference to the human scale and proportion. Integration of the Projects in such a way that buildings and environment go interrelated without conflicts.

Architecture in simple lines to create high quality living spaces.

The office undertakes high standard projects, meeting specific timetables in collaboration with specialized engineers in acoustics, lighting desing, soundproofing.